නිවස Bots බාගත Download Telegram Group and DataBase උදව්


Telegram Group and Channel TopBanner

ටෙලිග්‍රාම් සමූහය සහ නාලිකා දත්ත සමුදාය

කතා කිරීමේ නිදහස භුක්ති විඳීමට Telegram සමූහයට සම්බන්ධ වන්න

AppStore හි Reference හි 3 ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

Download Telegram Group and Channel In Appstore Download Telegram Group and Channel In PlayStore

අවසන් වරට එකතු කරන ලද ටෙලිග්‍රාම් සමූහය සහ නාලිකාව

Dr Hiran Biology

Dr Hiran Biology

A/L Biology by Dr Hiran Amarasekera Join our Biology Group c...

⭕️Prasad Siriwardana - 2023 Theory⭕️

⭕️Prasad Siriwardana - 2023 Theory⭕️

⭕️Prasad Siriwardana - 2023 Theory⭕️...

⚜️ 𝗦𝗶𝗻𝗵𝗮𝗹𝗮 𝗗𝘂𝗯𝗯𝗲𝗱 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲𝘀 & 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗼𝗻𝘀 🎥

⚜️ 𝗦𝗶𝗻𝗵𝗮𝗹𝗮 𝗗𝘂𝗯𝗯𝗲𝗱 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲𝘀 & 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗼𝗻𝘀 🎥

සිංහල හඩකැවූ චිත්‍රපට සහ කාටුන් Sinhala Dubbed Movies & Car...

DB Cartoon 1000

DB Cartoon 1000

ඔන්න හැමෝටම MSG දන්න පුළුවන් Group එකක් හැදුවා කැමති අය Join...

👥 [ Discuss - Crypto Room ] ▪️ Ceylon Cash

👥 [ Discuss - Crypto Room ] ▪️ Ceylon Cash

Cryptocurrency Field එකට අලුතෙන් එන අයට ඔයාලා කරන්න යන්නේ මො...

𝙈usic 𝘾loud 𝙏eam ˢˡ|ˢᵒⁿᵍˢ

𝙈usic 𝘾loud 𝙏eam ˢˡ|ˢᵒⁿᵍˢ

New Songs ලබා ගැනීමට අපත් සමඟ එකතු වන්න ︵‿✪❥❧✿♪✯✼ Yo...

✺⃟අහන්කාර නගරෙ✯⃟

✺⃟අහන්කාර නගරෙ✯⃟

✨සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අසහන කාරයින්ව ඇඩ් කිරීමෙන් වළකින්න ✨3...

English | Paper Class

English | Paper Class

පේපරය සඳුදා හවස 3.30 ට ලබා දේ. එයට පිළිතුරු සපයා urhomework...

කරුණාකර අපට සහාය දෙන්න

කරුණාකර අපට සහාය දෙන්න

අපට උසස් තත්ත්වයේ කණ්ඩායම් සෙවුම් සේවාවක් සැපයීමට ඔබගේ සහාය ...

අවසාන ප්‍රවර්ධනය කළ කණ්ඩායම හෝ නාලිකාව

කරුණාකර අපට සහාය දෙන්න

කරුණාකර අපට සහාය දෙන්න

අපට උසස් තත්ත්වයේ කණ්ඩායම් සෙවුම් සේවාවක් සැපයීමට ඔබගේ සහාය ...

✺⃟අහන්කාර නගරෙ✯⃟

✺⃟අහන්කාර නගරෙ✯⃟

✨සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අසහන කාරයින්ව ඇඩ් කිරීමෙන් වළකින්න ✨3...

⚜️ 𝗦𝗶𝗻𝗵𝗮𝗹𝗮 𝗗𝘂𝗯𝗯𝗲𝗱 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲𝘀 & 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗼𝗻𝘀 🎥

⚜️ 𝗦𝗶𝗻𝗵𝗮𝗹𝗮 𝗗𝘂𝗯𝗯𝗲𝗱 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲𝘀 & 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗼𝗻𝘀 🎥

සිංහල හඩකැවූ චිත්‍රපට සහ කාටුන් Sinhala Dubbed Movies & Car...

English | Paper Class

English | Paper Class

පේපරය සඳුදා හවස 3.30 ට ලබා දේ. එයට පිළිතුරු සපයා urhomework...

⭕️Prasad Siriwardana - 2023 Theory⭕️

⭕️Prasad Siriwardana - 2023 Theory⭕️

⭕️Prasad Siriwardana - 2023 Theory⭕️...

Dr Hiran Biology

Dr Hiran Biology

A/L Biology by Dr Hiran Amarasekera Join our Biology Group c...

DB Cartoon 1000

DB Cartoon 1000

ඔන්න හැමෝටම MSG දන්න පුළුවන් Group එකක් හැදුවා කැමති අය Join...

👥 [ Discuss - Crypto Room ] ▪️ Ceylon Cash

👥 [ Discuss - Crypto Room ] ▪️ Ceylon Cash

Cryptocurrency Field එකට අලුතෙන් එන අයට ඔයාලා කරන්න යන්නේ මො...

𝙈usic 𝘾loud 𝙏eam ˢˡ|ˢᵒⁿᵍˢ

𝙈usic 𝘾loud 𝙏eam ˢˡ|ˢᵒⁿᵍˢ

New Songs ලබා ගැනීමට අපත් සමඟ එකතු වන්න ︵‿✪❥❧✿♪✯✼ Yo...


යෙදුම බාගන්න

කණ්ඩායම් දොළහක් පමණක් වෙබ් අඩවියේ පෙන්වනු ලැබේ,
වැඩි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට Appstore හෝ Playstore වෙතින් යෙදුම බාගන්න.